پکیج های امنیتی


عمومی
استاندارد
حرفه ای
پیشرفته
عمومی
800,000ریال
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
سکن کلیه فایلها با CLAMEAV
استاندارد
1,500,000ریال
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
سکن کلیه فایلها با CLAMEAV
اسکن کلیه فایلها با CSX
حرفه ای
2,000,000ریال
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
سکن کلیه فایلها با CLAMEAV
اسکن کلیه فایلها با CSX
پیشرفته
3,000,000ریال
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
سکن کلیه فایلها با CLAMEAV
اسکن کلیه فایلها با CSX
آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری