گواهینامه دیجیتال SSL


DV SSL
DV WILDCARD SSL
OV SSL
OV WILDCARD SSL
EV SSL
DV SSL
نکته
لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی در تماس باشید
1,950,000ریال
سالانه
اشخاص حقیق و حقوقی
انواع دامنه های بین المللی
2048 بیت
عدم نیاز به ارسال مدارک
کوتاه ترین زمان
DV WILDCARD SSL
نکته
لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی در تماس باشید
22,000,000ریال
سالانه
فقط برای سازمان ها وشرکت ها
انواع دامنه های بین المللی
2048 بیت
عدم نیاز به ارسال مدارک
کوتاه ترین زمان
OV SSL
نکته
لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی در تماس باشید
30,000,000ریال
سالانه
فقط برای سازمان ها وشرکت ها
انواع دامنه های بین المللی
2048 بیت
ارائه مدارک اشخاص حقوقی
کوتاه ترین زمان
OV WILDCARD SSL
نکته
لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی در تماس باشید
74,000,000ریال
سالانه
فقط برای سازمان ها وشرکت ها
انواع دامنه های بین المللی
2048 بیت
ارائه مدارک اشخاص حقوقی
7 روز پس از ارسال مدارک
EV SSL
نکته
لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی در تماس باشید
78,000,000ریال
سالانه
فقط برای سازمان ها وشرکت ها
انواع دامنه های بین المللی
2048 بیت
ارائه مدارک اشخاص حقوقی
7 روز پس از ارسال مدارک