نمایندگی لینوکس


Reseller-R1
Reseller-R2
Reseller-R3
Reseller-R4
Reseller-R5
Reseller-R6
Reseller-R1
فضا
5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
100000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
2,500,000ریال
ماهانه
Reseller-R2
فضا
9000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
180000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
4,800,000ریال
ماهانه
Reseller-R3
فضا
15000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
280000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
240,000ریال
ماهانه
Reseller-R4
فضا
20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
300000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
320,000ریال
ماهانه
Reseller-R5
فضا
50000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
450000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
560,000ریال
ماهانه
Reseller-R6
فضا
100000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
900000 مگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین ، سی پنل
دی ان اس اختصاصی
بله
تعداد سایت قابل میزبانی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
1,100,000ریال
ماهانه