با توجه به اعمال تغییراتی در سیستم های میزبانی و نیز تعرفه سفارش پلن های میزبانی با توجه به سیاست شرکت های ارائه دهنده خدمات در داخل و خارج از کشور در افزایش قیمت محصولات ، تغییراتی در قیمت تمام شده سرویس ها لحاظ گردیده است.
سرویس های میزبانی و سرویس های ارائه سرورهای مجازی شامل این تغییرات هزینه می باشند.
در موضوع دامنه تغییراتی لحاظ نگردیده است و خدمات دامنه همچون گذشته انجام می گیرد.
با سپاس

Monday, August 7, 2017

« بازگشت