پیشنهاد ویژه (این آیکون را کلیک کنید)

ویژه 7 سالگی میزبان سرور

4 گیگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

Cpanel/DirectAdmin

بزودی ...

خرید / سفارش

شماره حساب ها

کلیه حساب های بانکی موجود به نام آقای اشکان یگانه می باشند
غیر فعال  – بانک پاسارگاد
۱۹۰۱ ۸۰۰۰ ۱۱۶۴۴۷۹۹ ۱ شماره حساب
۵۰۲۲ ۲۹۱۰ ۳۱۷۷ ۶۵۷۶ شماره کارت
IR480570190180011644799101 شبا
بانک ملی ایران
۰۲۰۰۸۱۶۸۳۵۰۰۱ شماره حساب
۶۰۳۷ ۹۹۷۲ ۲۵۱۱ ۱۲۸۶ شماره کارت
بانک سامان
۹۶۲۲ ۸۰۰ ۱۹۳۴۸۲۴ ۱ شماره حساب
۶۲۱۹ ۸۶۱۰ ۱۳۸۳ ۴۷۸۲ شماره کارت
بانک ملت
۱۹۰۱ ۸۰۰۰ ۱۱۶۴۴۷۹۹ ۱ شماره حساب
۵۰۲۲ ۲۹۱۰ ۳۱۷۷ ۶۵۷۶ شماره کارت
IR480570190180011644799101 شبا
بانک تجارت
۵۰۴۶۸۹۹۹۹۳ شماره حساب
۶۲۷۳ ۵۳۱۳ ۰۲۹۲ ۰۶۴۸ شماره کارت